Leveringsvoorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen DigiReceptie en zijn afnemers. DigiReceptie is een onderdeel van de besloten vennootschap MyIpTV, gevestigd in Leusden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 54537096 (hierna “DigiReceptie”).

Deze leveringsvoorwaarden dateren van 18 juni 2018. Gewijzigde versies zullen op www.digireceptie.nl worden gepubliceerd en oudere versies zijn op aanvraag bij DigiReceptie beschikbaar.


 1. Definities

De hierna met hoofdletter geschreven begrippen hebben, zowel in enkelvoud als in meervoud, de betekenis zoals in dit artikel wordt vermeld.

  1. Account: het account waarmee Afnemer kan inloggen op de Applicatie en dat nodig is om de Applicatie via het Online Portaal te beheren.
  2. Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en waarmee DigiReceptie een Overeenkomst sluit.
  3. Apparatuur: alle door DigiReceptie geleverde hardware, waaronder in ieder geval tablets en/of digitale (beeld)schermen begrepen kunnen zijn, die bedoeld zijn om te worden gebruikt in combinatie met de Applicatie en/of het Online Portaal, met  inbegrip van eventuele montageonderdelen (zoals zuilen en standaarden).
  4. Applicatie: de applicatie die DigiReceptie op grond van de Overeenkomst beschikbaar stelt en welke gebruikt kan worden voor de elektronische registratie van Eindgebruikers.
  5. Bezoekersoverzicht: het overzicht waarin wordt vermeld welke Eindgebruikers op een bepaalde datum de Applicatie hebben gebruikt om hun aanwezigheid te registreren en/of om zich te melden voor een afspraak.
  6. Bijlage: de bijlage die aan de Leveringsvoorwaarden is aangehecht.
  7. Diensten: alle diensten die DigiReceptie op grond van de Overeenkomst aan Afnemer levert of kan leveren, waaronder begrepen kan zijn (1) configuratie, installatie en levering van Apparatuur, (2) configuratie, installatie en levering van de Applicatie en/of het Online Portaal, en (3) onderhoud en ondersteuning met betrekking tot Apparatuur, de Applicatie en/of het Online Portaal.
  8. Eindgebruikers: alle eindgebruikers die gebruikmaken van de Apparatuur, de Applicatie en/of het Online Portaal, daaronder begrepen bezoekers, toeleveranciers, contractpartijen, cursisten en/of medewerkers van Afnemer.
  9. Gebruikersgegevens: alle data en andere gegevens die door de Eindgebruikers via de Applicatie en/of het Online Portaal op de servers van DigiReceptie worden opgeslagen, of welke op een andere wijze door Afnemer aan DigiReceptie worden verstrekt om te worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
  10. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder in ieder geval auteursrechten, portretrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten.
  11. Kantooruren: de tijd van 9:00 tot 17:00 uur op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officieel erkende Nederlandse feestdagen.
  12. Leveringsvoorwaarden: deze leveringsvoorwaarden, inclusief de Bijlage.
  13. Materialen: alle materialen die DigiReceptie op grond van de Overeenkomst ontwikkelt of levert, met inbegrip van software, documentatie, trainingsmaterialen, adviezen, rapporten, afbeeldingen, teksten, concepten en andere voortbrengselen van de geest.
  14. Online Portaal: het online portaal waarop Afnemer kan inloggen met zijn Account en dat gebruikt kan worden voor het beheer van de Applicatie en/of de Apparatuur.
  15. Online Shop: de online winkel waarin Afnemer de Apparatuur en licenties voor de Applicatie aan kan schaffen, beschikbaar via shop.digireceptie.nl.
  16. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan DigiReceptie zijn Diensten aan Afnemer levert.
  17. Partijen: de partijen bij de Overeenkomst, DigiReceptie en Afnemer.
  18. Service Level Agreement: een eventueel tussen Partijen gesloten Service Level Agreement met betrekking tot de Diensten.
  19. Website: de website van DigiReceptie, beschikbaar via www.digireceptie.nl.

 1. Totstandkoming van de Overeenkomst

  1. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, kan Afnemer een offerte bij DigiReceptie aanvragen, dan wel (een licentie voor) de Applicatie en/of Apparatuur aanschaffen via de Online Shop. Afhankelijk van de door Afnemer aangeschafte licentie, kunnen bepaalde functionaliteiten in de Applicatie wel of juist niet beschikbaar zijn.
  2. Door DigiReceptie uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na dagtekening, tenzij in de offerte een andere geldigheidsduur wordt vermeld.
  3. Als Afnemer niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar de indruk werkt dat DigiReceptie werkzaamheden verricht die binnen de offerte vallen, wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook als Afnemer DigiReceptie verzoekt om bepaalde Diensten te leveren zonder een formele offerte af te wachten.
  4. Bestellingen die via de Online Shop worden gedaan, kunnen worden betaald via de in de Online Shop aangegeven betaalmethoden. Na het volledig afronden van het bestel- en betaalproces, ontvangt Afnemer een bevestiging per e-mail.

 2. Account

  1. Om gebruik te kunnen maken van de Applicatie en/of het Online Portaal, is een Account vereist. Afnemer kan een Account aanmaken via de Website. Daarnaast kan DigiReceptie een Account voor Afnemer aanmaken.
  2. Het gebruik van het Account geschiedt onder de verantwoordelijkheid en voor risico van Afnemer. DigiReceptie mag ervan uitgaan dat alles wat gebeurt vanaf het Account onder leiding en toezicht van Afnemer gebeurt.
  3. Indien de logingegevens van het Account zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, dient Afnemer direct het wachtwoord te wijzigen en alle eventuele andere maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig en wenselijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen.
  4. Afnemer dient DigiReceptie onverwijld, uiterlijk binnen één uur na constatering, op de hoogte te stellen indien hij vermoedt dat er misbruik van het Account wordt gemaakt, zodat DigiReceptie de noodzakelijke maatregelen kan treffen.

 3. Berichtgeving en rangorde

  1. Berichtgeving over de Overeenkomst zal zoveel mogelijk per e-mail worden verstuurd. Afnemer is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele wijzigingen van het e-mailadres of andere gegevens.
  2. De bepalingen uit de verschillende toepasselijke documenten gelden in beginsel aanvullend op elkaar. In het geval van onderlinge tegenstrijdigheden, geldt echter de volgende rangorde (van hoog naar laag):
   1. de Bijlage bij deze Leveringsvoorwaarden;
   2. de Overeenkomst;
   3. een eventuele Service Level Agreement;
   4. het algemene deel van deze Leveringsvoorwaarden.
  3. Waar in deze Leveringsvoorwaarden wordt gerefereerd aan de Overeenkomst, worden daarmee ook deze Leveringsvoorwaarden en de Bijlage bedoeld.

 4. Levering en installatie van Apparatuur

  1. Voor het gebruik van de Diensten kan de door DigiReceptie aangeboden Apparatuur worden ingezet. Afnemer kan voor de Apparatuur een offerte bij DigiReceptie aanvragen, dan wel de Apparatuur bestellen via de Online Shop.
  2. DigiReceptie zal Apparatuur zo spoedig mogelijk na de totstandkoming van de Overeenkomst leveren. Eventueel door DigiReceptie vermelde termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen.
  3. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de installatie en configuratie van Apparatuur, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Instructies voor de installatie van Apparatuur worden door DigiReceptie beschikbaar gesteld via de Website of worden verstrekt bij de levering van de door Afnemer bestelde Apparatuur.
  4. Op de Apparatuur rust de garantie zoals de fabrikant of de importeur deze biedt. DigiReceptie zal Afnemer op diens eerste verzoek informeren over de garanties die gelden ten aanzien van de Apparatuur. Indien Afnemer gebruik wenst te maken van fabrieksgarantie, dient Afnemer zich rechtstreeks te wenden tot de betreffende fabrikant of importeur die de garantie biedt.
  5. Het risico op verlies, diefstal of beschadiging van Apparatuur gaat over op Afnemer op het moment dat Apparatuur in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer of een hulppersoon van Afnemer is gebracht.

 5. Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door DigiReceptie aan Afnemer geleverde Apparatuur blijft eigendom van DigiReceptie totdat Afnemer volledig aan zijn betaalverplichting heeft voldaan. Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Apparatuur door te verkopen of te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.
  2. Afnemer zal DigiReceptie zo snel mogelijk op de hoogte stellen als een derde rechten wil vestigen of doen gelden dan wel beslag legt op de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde Apparatuur. Afnemer geeft hierbij aan DigiReceptie onvoorwaardelijk en niet herroepbaar toestemming om in een zodanig geval alle plaatsen te betreden waar de Apparatuur zich bevindt en de betreffende Apparatuur terug te nemen.

 6. Installatie op locatie

  1. Indien wordt overeengekomen dat DigiReceptie bepaalde Apparatuur zal installeren en configureren, zal DigiReceptie de Apparatuur zo spoedig mogelijk na de totstandkoming van de Overeenkomst beschikbaar en gebruiksklaar maken.
  2. Indien DigiReceptie bij de uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden ten kantore van Afnemer of op een andere door Afnemer aangewezen locatie verricht, zal Afnemer kosteloos alle ondersteuning en faciliteiten bieden die nodig zijn ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
  3. Afnemer zal aan DigiReceptie alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan DigiReceptie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Afnemer moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de levering van de Diensten.
  4. DigiReceptie zal uitsluitend de Apparatuur installeren en configureren. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het eventueel inbouwen van Apparatuur.
  5. Afnemer is ervoor verantwoordelijk om aan DigiReceptie een installatieplaats ter beschikking te stellen die beschikt over alle noodzakelijke faciliteiten, waaronder in ieder geval een stroomvoorziening, een aansluitmogelijkheid op het internet, en de voor aansluiting benodigde bekabeling.
  6. DigiReceptie is gerechtigd de installatie van de Apparatuur op een bepaalde locatie te weigeren indien de installatie volgens zijn professionele opinie niet mogelijk is en/of de juiste werking van de Apparatuur niet kan worden gegarandeerd.
  7. DigiReceptie voert de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht uit en heeft het recht om het tijdstip en de tijdsduur ervan naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen. Partijen komen overeen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van de overeengekomen werkzaamheden.
  8. DigiReceptie heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Afnemer indien dat vooraf is overeengekomen.

 7. Configuratie en aanpassing van de Applicatie

  1. DigiReceptie kan (tegen meerprijs) de Applicatie configureren en/of aanpassen op de wensen en behoeften van Afnemer. In een zodanig geval zal DigiReceptie vooraf een offerte uitbrengen conform artikel 9.
  2. DigiReceptie is alleen verantwoordelijk voor de configuratie en/of aanpassing van de Applicatie als zodanig. Het importeren van data (zoals medewerkerslijsten) valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de Afnemer.
  3. Afnemer is ervoor verantwoordelijk om aan DigiReceptie alle informatie en materialen te verstrekken die redelijkerwijs nodig zijn bij de configuratie en/of aanpassing van de Applicatie en staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie daarvan.
  4. Partijen zullen voorafgaand aan de configuratie en/of aanpassing van de Applicatie schriftelijk vastleggen welke configuratie-instellingen of aanpassingen er gemaakt zullen worden. DigiReceptie zal de werkzaamheden vervolgens uitvoeren en de geconfigureerde of aangepaste Applicatie ter goedkeuring opleveren bij Afnemer.
  5. Afnemer dient de configuratie en/of aanpassing van de Applicatie binnen 1 week na oplevering te evalueren aan de hand van de vooraf vastgestelde vereisten en schriftelijk goed- of gemotiveerd af te keuren. Als Afnemer de configuratie en/of aanpassing van de Applicatie niet binnen 1 week afkeurt, gelden deze als aanvaard.
  6. Als Afnemer de configuratie en/of aanpassing van de Applicatie geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal DigiReceptie zich inspannen om de reden van afkeuring zo spoedig mogelijk weg te nemen. Dit kan DigiReceptie doen door wijzigingen door te voeren, of te motiveren waarom de reden van afkeuring niet opgaat. Afnemer zal vervolgens opnieuw evalueren conform artikel 8.5.
  7. Als Afnemer de configuratie en/of aanpassing van de Applicatie geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, heeft DigiReceptie het recht om kosten in rekening te brengen voor alle volgende revisies. Indien één van de Partijen aangeeft verdere aanpassingen niet (meer) zinvol te achten, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst op te zeggen. Afnemer zal in dat geval alle door DigiReceptie gemaakte kosten vergoeden.
  8. Na goedkeuring van de configuratie en/of aanpassing  van de Applicatie vervalt de aansprakelijkheid van DigiReceptie voor eventuele gebreken, tenzij DigiReceptie het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van goedkeuring. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken 1 jaar na acceptatie.

 8. Meerwerk

  1. Indien Afnemer verzoekt om aanvullende werkzaamheden die buiten de overeengekomen Diensten vallen, kan DigiReceptie daarvoor een offerte uitbrengen.
  2. DigiReceptie is niet verplicht om meerwerk uit te voeren, dan wel daarvoor een offerte uit te brengen. DigiReceptie zal meerwerk pas uitvoeren na akkoord op de offerte. Dit akkoord kan door Afnemer uitsluitend langs de door DigiReceptie aangegeven methode.

 9. Service Level Agreement

  1. Afnemer kan via de Online Shop een Service Level Agreement afsluiten. Daarin kunnen aanvullende afspraken zijn opgenomen over de toepasselijke prestatienormen en de door DigiReceptie geboden ondersteuning. Indien Partijen géén Service Level Agreement gesloten hebben, geldt het bepaalde in deze Leveringsvoorwaarden.

 10. Updates en upgrades

  1. DigiReceptie kan updates en/of upgrades uitbrengen voor de Applicatie en het Online Portaal om fouten op te lossen, nieuwe functionaliteiten toe te voegen of de prestaties te verbeteren.
  2. Als bij de updates en/of upgrades naar oordeel van DigiReceptie wezenlijke veranderingen worden doorgevoerd met betrekking tot de functionaliteit van de Applicatie en/of het Online Portaal, zal DigiReceptie dit zoveel mogelijk vooraf per e-mail aankondigen.
  3. Het doorvoeren van updates en/of upgrades kan ertoe leiden dat de Applicatie en het Online Portaal tijdelijk niet of beperkt beschikbaar zijn. Waar mogelijk zal DigiReceptie dit van tevoren per e-mail aankondigen. Spoedonderhoud kan echter op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging worden uitgevoerd.

 11. Beschikbaarheid

  1. DigiReceptie zal de Applicatie en het Online Portaal beschikbaar maken via het internet en streeft ernaar om deze zoveel mogelijk beschikbaar te houden. DigiReceptie kan echter geen garanties geven in dit kader, tenzij anders is bepaald in een Service Level Agreement.
  2. Als naar het oordeel van DigiReceptie gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van DigiReceptie of derden, bijvoorbeeld in het geval van een (d)dos-aanval of activiteiten van malware of andere schadelijke software, heeft DigiReceptie het recht om alle maatregelen te nemen die hij nodig acht om het gevaar af te wenden en de schade te beperken of te voorkomen. Dit kan tot gevolg hebben dat de Applicatie tijdelijk niet of slechts beperkt beschikbaar is.

 12. Koppelingen

  1. DigiReceptie kan Apparatuur, de Applicatie en/of het Online Portaal koppelen met software of diensten van derden. Afnemer gaat op voorhand akkoord met de eventuele voorwaarden van de betreffende derden, welke DigiReceptie (indien van toepassing) tijdig aan Afnemer ter hand zal stellen.
  2. Voor koppelingen met software en diensten van derden kan DigiReceptie geen aansprakelijkheid aanvaarden. Resultaats- en inspanningsverplichtingen die rusten op DigiReceptie, gelden niet voor gemaakte koppelingen of voor de software en diensten van derden waarmee een koppeling wordt gerealiseerd.
  3. Indien Apparatuur, de Applicatie en/of het Online Portaal gekoppeld is met software of diensten van derden, kunnen eventuele wijzigingen en/of storingen met betrekking tot deze software of diensten van derden ook de werking van de Apparatuur, de Applicatie en/of het Online Portaal beïnvloeden. DigiReceptie is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hiervan het gevolg is, maar spant zich in om eventuele problemen zo spoedig mogelijk te verhelpen, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

 13. Gebruikslimieten

  1. Voor de Applicatie en het Online Portaal geldt een gebruikslimiet op basis van fair use. Van fair use is sprake als Afnemer maximaal anderhalf keer zoveel dataverkeer- en opslag gebruikt als andere klanten van DigiReceptie onder vergelijkbare omstandigheden zouden doen.
  2. Indien Afnemer meer verbruikt dan op basis van artikel 14.1 is toegestaan, heeft DigiReceptie het recht om achteraf een aanvullend bedrag in rekening te brengen conform de daarvoor gebruikelijke tarieven.
  3. Indien er een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt verbruikt door een oorzaak van buitenaf, zoals bij een (d)dos-aanval, heeft DigiReceptie het recht om de kosten hiervan naar redelijkheid door te belasten aan Afnemer.
  4. DigiReceptie is niet aansprakelijk als de Applicatie en het Online Portaal niet naar behoren functioneren bij overschrijding van de in dit artikel gestelde gebruikslimieten.

 14. Ondersteuning

  1. DigiReceptie zal een redelijk niveau van rechtstreekse ondersteuning bieden aan Afnemer met betrekking tot (1) technische en praktische vragen over het gebruik van Apparatuur, de Applicatie en het Online Portaal, en (2) technische problemen en storingen.
  2. Afnemer is zelf als eerste verantwoordelijk voor het bieden van operationele ondersteuning aan de Eindgebruikers. DigiReceptie zal echter een redelijk niveau van tweedelijns ondersteuning bieden aan Afnemer in het geval van complexe vragen van Eindgebruikers welke Afnemer niet zelfstandig kan afhandelen.
  3. De ondersteuning zoals hiervoor beschreven wordt aangeboden via de helpdesk van DigiReceptie. Afnemer kan (tijdens Kantooruren) per e-mail of per telefoon contact opnemen met de helpdesk. De actuele contactgegevens van de helpdesk worden door DigiReceptie vermeld op de Website.
  4. DigiReceptie streeft ernaar om helpdeskverzoeken zo spoedig mogelijk af te handelen. De tijd die nodig is voor het oplossen van meldingen kan echter variëren, omdat de meldingen uiteenlopende verzoeken of problemen kunnen behelzen.

 15. Gebruiksvoorwaarden

  1. Afnemer garandeert dat Apparatuur, de Applicatie en het Online Portaal niet in strijd met de Overeenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving wordt gebruikt. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan om Apparatuur, de Applicatie en het Online Portaal te gebruiken op een manier die hinder of schade kan veroorzaken voor DigiReceptie of derden.
  2. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om via de Applicatie en het Online Portaal informatie of materiaal op te slaan of te (doen) verspreiden, ongeacht of dit rechtmatig is of niet, welke (1) inbreuk maakt op rechten van derden (waaronder Intellectuele Eigendomsrechten), (2) virussen, malware of andere soorten schadelijke software bevat, of (3) een smadelijke, lasterlijke, discriminerende, beledigende, of aanstootgevende inhoud heeft.
  3. Als DigiReceptie constateert of ervan op de hoogte wordt gebracht dat Afnemer de bovengenoemde gebruiksvoorwaarden overtreedt, of hierover een klacht ontvangt, zal DigiReceptie de Afnemer waarschuwen. Als Afnemer niet of onvoldoende maatregelen neemt, kan DigiReceptie zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan DigiReceptie ingrijpen zonder voorafgaande waarschuwing.
  4. Afnemer is jegens DigiReceptie aansprakelijk voor alle schade die DigiReceptie lijdt als gevolg van onzorgvuldig gebruik van Applicatie of wegens een schending van de in dit artikel beschreven gebruiksvoorwaarden.

 16. Prijs en betaling

  1. DigiReceptie zal voor alle verschuldigde bedragen een factuur sturen en is daarbij gerechtigd om vooraf en elektronisch te factureren. Als Afnemer bezwaar maakt tegen (de hoogte) van een factuur, schort dit zijn betalingsplicht niet op.
  2. Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij de factuur een andere betalingstermijn vermeldt of uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen.
  3. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is Afnemer direct in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. DigiReceptie heeft in dat geval het recht om de levering van de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten en is niet aansprakelijk voor enige schade die Afnemer als gevolg hiervan lijdt.
  4. Bij een niet-tijdige betaling is Afnemer, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
  5. Alle vorderingen van DigiReceptie zijn direct opeisbaar indien het faillissement van Afnemer is aangevraagd, Afnemer surseance van betaling aanvraagt, de activiteiten van Afnemer worden beëindigd, of het bedrijf van Afnemer wordt geliquideerd.
  6. Alle door DigiReceptie genoemde prijzen zijn in euro en exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 17. Intellectuele Eigendomsrechten

  1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Applicatie, het Online Portaal en andere Materialen berusten bij DigiReceptie of zijn licentiegevers.
  2. Afnemer krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Applicatie, het online Portaal en andere Materialen te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst en in overeenstemming met de voorwaarden die in de Overeenkomst zijn vastgelegd.
  3. Afnemer is niet gerechtigd om wijzigingen aan de brengen in de Applicatie, het Online Portaal of de Materialen. Het is daarnaast uitdrukkelijk verboden om aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten uit de Applicatie, het Online Portaal of Materialen te verwijderen, onzichtbaar te maken of aan te passen.
  4. Afnemer heeft geen recht op toegang tot de bronbestanden van de Applicatie, het Online Portaal of de Materialen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om deze bronbestanden te achterhalen door middel van reverse engineering, decompilatie of anderszins, behoudens voor zover bij dwingend recht is toegestaan.
  5. DigiReceptie kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de Applicatie, het Online Portaal of de Materialen. Als DigiReceptie dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Afnemer niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.

 18. Back-ups en Gebruikersgegevens

  1. DigiReceptie zal back-ups maken met het doel om een oudere versie van de Applicatie, het Online Portaal en/of Gebruikersgegevens terug te zetten in het geval van catastrofale storingen aan de zijde van DigiReceptie.
  2. DigiReceptie is géén back-updienst en heeft geen faciliteiten om individuele bestanden of gegevens van Afnemer terug te zetten. Afnemer is er zelf voor verantwoordelijk om de Gebruikersgegevens ook elders op te slaan.
  3. Alle Gebruikersgegevens blijven eigendom van Afnemer. DigiReceptie zal hierop geen eigendomsaanspraken doen en zal Gebruikersgegevens alleen gebruiken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
  4. Afnemer kan via het Online Portaal instellen hoelang de Gebruikersgegevens bewaard blijven. Daarnaast kan Afnemer op ieder moment via het Online Portaal een Bezoekersoverzicht downloaden in een daarvoor gebruikelijk bestandsformaat.
  5. Na afloop of beëindiging van de Overeenkomst (ongeacht de reden van beëindiging) is DigiReceptie gerechtigd alle Gebruikersgegevens te verwijderen. Afnemer is zelf verantwoordelijk om Gebruikersgegevens vóór het einde van de Overeenkomst veilig te stellen teneinde verlies of verminking te voorkomen.

 19. Aansprakelijkheid

  1. De aansprakelijkheid van DigiReceptie voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins, is per gebeurtenis (waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat Afnemer op grond van de Overeenkomst aan DigiReceptie heeft betaald.
  2. Indien voor de Overeenkomst een periodieke vergoeding verschuldigd is, geldt in afwijking van artikel 20.1 dat de aansprakelijkheid van DigiReceptie beperkt is tot de bedragen (exclusief btw) die Afnemer gedurende 3 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade aan DigiReceptie heeft betaald.
  3. DigiReceptie is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, verminking of verlies van data, gederfde winst, verminderde goodwill, gemiste besparingen en schade die is ontstaan als gevolg van bedrijfsstagnatie.
  4. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de selectie en de toepassing van Apparatuur, de Applicatie en het Online Portaal binnen zijn organisatie. DigiReceptie is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onoordeelkundige gebruik van Apparatuur, de Applicatie en het Online Portaal.
  5. Enige in de Overeenkomst opgenomen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van DigiReceptie.
  6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Afnemer de schade uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk bij DigiReceptie meldt.

 20. Overmacht

  1. DigiReceptie kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien de nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. DigiReceptie is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.
  2. Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, terrorisme, mobilisatie, oorlog, in- en uitvoerbelemmeringen, stakingen, stagnatie in toelevering, brand, overstromingen, natuurgeweld en het geval waarin DigiReceptie door zijn toeleveranciers, ongeacht de reden, niet tot nakoming in staat wordt gesteld.
  3. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen. De Diensten die door DigiReceptie zijn geleverd voordat de overmachtssituatie zich voordeed, worden in dat geval naar verhouding afgerekend.

 21. Vertrouwelijke informatie

  1. Partijen zullen vertrouwelijke informatie van de andere Partij strikt geheimhouden en slechts gebruiken voor zover noodzakelijk bij de uitvoering van de Overeenkomst.
  2. De ontvangende Partij zorgt dat vertrouwelijke informatie hetzelfde niveau van bescherming tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik krijgt als diens eigen vertrouwelijke informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming.
  3. Met vertrouwelijke informatie wordt alle informatie bedoeld die als zodanig is gemarkeerd, of waarvan de ontvangende Partij redelijkerwijs moet begrijpen dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld is.
  4. Partijen leggen de in dit artikel bedoelde verplichtingen ook op aan werknemers en eventueel aan ingeschakelde derden aan wie de vertrouwelijke informatie wordt verstrekt.

 22. Privacy en gegevensbescherming

  1. Bij het gebruik van de Applicatie en/of het Online Portaal worden door DigiReceptie ten behoeve van Afnemer persoonsgegevens verwerkt. Voor deze gegevensverwerking gelden de afspraken zoals neergelegd in de Bijlage.

 23. Duur en beëindiging

  1. De duur van de Overeenkomst wordt vermeld in de offerte en/of tijdens de bestelprocedure via de Online Shop.
  2. Als de duur niet uitdrukkelijk wordt vermeld, dan wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimumtermijn van 12 maanden, tenzij de Overeenkomst eindigt door het volbrengen van een vooraf vastgestelde taak.
  3. Als de Overeenkomst een duurovereenkomst is, kan deze tegen het einde van de looptijd door beide Partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Bij het uitblijven van een dergelijke opzegging wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd.
  4. DigiReceptie kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opschorten of opzeggen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, indien Afnemer een wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst schendt.
  5. Beide Partijen hebben het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te schorten of op te zeggen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, indien (1) Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard dan wel het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd, (2) aan Afnemer surseance van betaling wordt verleend, of (3) Afnemer in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 24. Prijswijziging

  1. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, mag DigiReceptie de overeengekomen prijzen en tarieven eens per kalenderjaar verhogen met een percentage van maximaal 5 procent.
  2. In de gevallen zoals beschreven in artikel 25.1, heeft Afnemer niet het recht om de Overeenkomst op te zeggen. Voor alle andere prijs- en tariefwijzigingen geldt de procedure zoals beschreven in artikel 26.

 25. Wijziging van de Overeenkomst

  1. DigiReceptie kan deze Leveringsvoorwaarden op ieder moment wijzigen of aanvullen en zal Afnemer hierover ten minste 1 maand vóór de wijziging of aanvulling per e-mail informeren. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zullen nooit een individuele afspraak tussen Partijen uit de Overeenkomst opzij zetten.
  2. Als Afnemer de wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Afnemer binnen 14 dagen na bekendmaking de Overeenkomst opzeggen tegen de datum waarop de wijziging of aanvulling in werking treedt.
  3. Het voorgaande geldt niet voor wijzigingen van ondergeschikt belang of wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege nieuwe of veranderde wetgeving. Dergelijke wijzigingen mogen door DigiReceptie op ieder moment worden doorgevoerd zonder voorafgaande aankondiging bij Afnemer.

 26. Rechts- en forumkeuze

  1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waar DigiReceptie gevestigd is.

 27. Overige bepalingen

  1. DigiReceptie is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die DigiReceptie of de bedrijfsactiviteiten van DigiReceptie overneemt.
  2. Indien een bepaling in Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  3. De door DigiReceptie opgeslagen logs en communicatie worden geacht juist te zijn, tenzij Afnemer tegenbewijs levert dienaangaande.

Bijlage | Verwerken van persoonsgegevens


 1. Algemeen

  1. De begrippen in deze Bijlage die worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) hebben de betekenis die in de AVG is toegekend.
  2. Bij het uitvoeren van de Overeenkomst treedt DigiReceptie op als verwerker en Afnemer als verwerkingsverantwoordelijke.

 2. Doeleinden van de verwerking

  1. DigiReceptie verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Afnemer persoonsgegevens te verwerken van Eindgebruikers.
  2. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst. De (soorten) persoonsgegevens die worden verwerkt zijn afhankelijk van de configuratie van de Applicatie en kunnen via het Online Portaal worden ingezien.
  3. DigiReceptie heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. DigiReceptie neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.
  4. De in opdracht van Afnemer te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Afnemer en/of de betreffende betrokkenen.

 3. Verdeling van verantwoordelijkheid

  1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving. De toegestane verwerkingen zullen door DigiReceptie worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde omgeving.
  2. DigiReceptie is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Afnemer en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Afnemer.
  3. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Afnemer, verwerkingen voor doeleinden die niet door Afnemer aan DigiReceptie zijn gemeld, verwerkingen door derden of voor andere doeleinden, is DigiReceptie niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust bij Afnemer.
  4. Afnemer staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden. Tevens staat Afnemer ervoor in dat er telkens een wettelijke grondslag is, zoals bedoeld in de AVG, voor de verwerking van persoonsgegevens door DigiReceptie in opdracht van Afnemer. Afnemer vrijwaart DigiReceptie voor alle eventuele claims en/of boetes van toezichthouders die verband houden met een schending van de voornoemde verplichtingen.

 4. Verplichtingen van DigiReceptie

  1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen, zal DigiReceptie zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de AVG worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door DigiReceptie vanuit diens rol.
  2. DigiReceptie zal Afnemer de redelijkerwijs mogelijke medewerking verlenen die in het kader van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, ook wel aangeduid als data protection impact assessment (DPIA), of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder noodzakelijk mocht zijn.
  3. De verplichtingen van DigiReceptie die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van DigiReceptie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

 5. Doorgifte van persoonsgegevens

  1. DigiReceptie verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Afnemer geeft DigiReceptie daarnaast toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de EER, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
  2. DigiReceptie zal Afnemer, op diens eerste verzoek daartoe, melden naar welk land of welke landen de persoonsgegevens worden doorgegeven.

 6. Inschakelen van subverwerkers

  1. Afnemer verleent DigiReceptie hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens derden (subverwerkers) in te schakelen.
  2. Als DigiReceptie voornemend is een nieuwe subverwerker in te schakelen, zal DigiReceptie de Afnemer daarover vooraf informeren. Afnemer kan binnen 14 dagen schriftelijk bezwaar maken tegen het inschakelen van de betreffende subverwerker. Indien Afnemer bezwaar maakt, is DigiReceptie mogelijk niet in staat om de Diensten te (blijven) leveren.
  3. Indien Afnemer bezwaar maakt tegen het inschakelen van een nieuwe subverwerker, zullen Partijen in overleg treden om tot een oplossing te komen. Indien er binnen 30 dagen na aankondiging van de nieuwe subverwerker door DigiReceptie nog geen oplossing is gevonden, heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst op te zeggen en heeft DigiReceptie de mogelijkheid om de subverwerker alsnog in te schakelen.
  4. DigiReceptie zorgt ervoor dat subverwerkers schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Afnemer en DigiReceptie overeengekomen in deze Bijlage. DigiReceptie staat in voor een correcte naleving van de plichten door deze subverwerkers en is bij fouten zelf jegens Afnemer aansprakelijk voor alle schade alsof hij zelf de fout(en) heeft begaan.

 7. Beveiliging

  1. DigiReceptie zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens). DigiReceptie heeft hiertoe in ieder geval de op de Website vermelde beveiligingsmaatregelen genomen.
  2. DigiReceptie zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, redelijk is.
  3. Afnemer stelt enkel persoonsgegevens aan DigiReceptie ter beschikking voor verwerking, indien hij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Afnemer is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

 8. Inbreuk in verband met persoonsgegevens

  1. In het geval van inbreuk in verband met persoonsgegevens, zal DigiReceptie zich naar beste kunnen inspannen om Afnemer daarover onverwijld, maar uiterlijk binnen 36 uur, te informeren naar aanleiding waarvan Afnemer beoordeelt of hij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. DigiReceptie spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
  2. Onder een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
  3. Afnemer zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal DigiReceptie meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.
  4. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
   1. wat de (vermeende) oorzaak is;
   2. wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
   3. wat de (voorgestelde) oplossing is;
   4. contactgegevens voor de opvolging van de melding;
   5. wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf en/of de toezichthouder);
   6. wat de reeds genomen maatregelen zijn.

 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

  1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan DigiReceptie, zal DigiReceptie het verzoek doorsturen aan Afnemer. DigiReceptie mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
  2. DigiReceptie zal Afnemer de redelijkerwijs mogelijke, noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek. Indien blijkt dat de Afnemer hulp nodig heeft van DigiReceptie voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, dan kan DigiReceptie hiervoor kosten in rekening brengen.

 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

  1. Op alle persoonsgegevens die DigiReceptie van Afnemer ontvangt of zelf verzamelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. DigiReceptie zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
   1. voor zover Afnemer uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen;
   2. indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst; of
   3. indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

 11. Audit

  1. Afnemer heeft het recht een audit uit te voeren of laten voeren door een deskundige onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van naleving van deze Bijlage en alles wat daar direct verband mee houdt.
  2. Deze audit vindt uitsluitend plaats nadat Afnemer de bij DigiReceptie aanwezige soortgelijke relevante auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Afnemer geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij DigiReceptie aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door DigiReceptie.
  3. De door Afnemer geïnitieerde audit vindt niet eerder dan vier weken na voorgaande aankondiging en maximaal eens per kalenderjaar plaats.
  4. DigiReceptie zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie en zijn medewerkers zo tijdig mogelijk (in ieder geval binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van 14  dagen redelijk is) ter beschikking stellen voor de audit.
  5. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in overleg worden beoordeeld. Naar aanleiding daarvan zullen wijzigingen al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
  6. Alle kosten van de audit, ook de door DigiReceptie gemaakte kosten, komen voor rekening van Afnemer, tenzij bij de audit een wezenlijke tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Bijlage door DigiReceptie wordt geconstateerd. In dat geval dragen beide Partijen hun eigen kosten, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren derde altijd door Afnemer worden gedragen.

 12. Duur en beëindiging

  1. Deze Bijlage geldt voor de volledige looptijd van de Overeenkomst en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking tussen Partijen.
  2. Na beëindiging van de Overeenkomst zal DigiReceptie de van Afnemer ontvangen persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen (rekening houdend met artikel 18 van het algemene deel van de Leveringsvoorwaarden), tenzij Partijen anders overeenkomen of enige wettelijke verplichting zich hiertegen verzet.

Delivery conditions | DigiReceptie

– Dit is een 1 op 1 kopie van de Nederlandse versie –
These delivery conditions are applicable to all offers and agreements flowing therefrom between DigiReceptie and their purchasers. DigiReceptie is a part of the private limited liability company MyIpTV, established in Leusden and registered at the Chamber of Commerce under registration number 54537096 (in the following: “DigiReceptie”). These delivery conditions date from 13 november 2019. Modified versions will be published on www.digireceptie.nl and older versions are available upon request from DigiReceptie. 

1. Definitions
The terms written below with a capital letter have, both in the singular and in the plural, the meaning as indicated in this article.
1.1. Account: the account with which Purchaser can log in on the Application and which is required to manage the Application through the Online Portal.
1.2. Purchaser: the legal person or natural person who acts from the exercise of his profession or business and with whom DigiReceptie concludes an Agreement.
1.3. Devices: all hardware supplied by DigiReceptie, that may include in any case tablets and/or digital (video) screens, that are intended to be used in combination with the Application and/or the Online Portal, also including any possible installation parts (such as pillars and stands).
1.4. Application: the application that DigiReceptie makes available on grounds of the Agreement and that can be used for the electronic registration of End-users.
1.5. Visitor stat: the stat which indicates what End-users have used the Application on a certain date to register their presence and/or to report for an appoint.
1.6. Appendix: the appendix attached to the Delivery Conditions.
1.7. Services: all services that DigiReceptie delivers or can deliver on grounds of the Agreement to Purchaser, which may include (1) configuration, installation and delivery of Devices, (2) configuration, installation and delivery of the Application and/or the Online Portal, and (3) maintenance and support regarding Devices, the Application and/or the Online Portal.
1.8. End-users: all end-users who make use of the Devices, the Application and/or the Online Portal, also including visitors, suppliers, contracting parties, students and/or collaborators of Purchaser.
1.9. User Data: all data and other information that are stored by the End-users through the Application and/or the Online Portal on the servers of DigiReceptie, or which are provided by Purchaser to DigiReceptie in another manner to be processed within the framework of the implementation of the Agreement.
1.10. Intellectual Property Rights: all rights of intellectual property and associated rights, including in any case copyrights, portrait rights, databank rights, rights to domain names, trade name rights, rights to know-how, brand rights, model rights, neighbouring rights, and patent rights.
1.11. Office hours: the time from 9:00 AM to 5:00 PM on Mondays through Fridays, with the exception of officially recognised Netherlands holidays.
1.12. Delivery conditions: the present delivery conditions, including the Appendix.
1.13. Materials: all materials that DigiReceptie develops or delivers on grounds of the Agreement, including software, documentation, training material, advice, reports, pictures, texts, concepts, and other creations of the mind.
1.14. Online Portal: the online portal where Purchaser can log in with his Account and that can be used for the management of the Application and/or the Devices.
1.15. Online Shop: the online store where Purchaser can buy the Devices and licenses for the Application, available at shop.digireceptie.nl.
1.16. Agreement: each agreement between Parties on grounds on which DigiReceptie delivers its Services to Purchaser.
1.17. Parties: the parties to the Agreement, DigiReceptie and Purchaser.
1.18. Service Level Agreement: such Service Level Agreement as may be concluded between Parties regarding the Services.
1.19. Website: the website of DigiReceptie, available at www.digireceptie.nl. 

2. Adoption of the Agreement
2.1. In order to make use of the Services, Purchaser can ask for a quotation from DigiReceptie, or buy (a license for) the Application and/or Devices through the Online Shop. Depending on the license bought by Purchaser, certain functionalities in the Application may or may not be available.
2.2. Quotations issued by DigiReceptie are non-committal and are valid until 30 days after date of issue, unless another term of validity is indicated in the quotation.
2.3. If Purchaser does not indicate explicitly to accept the quotation but creates the impression that DigiReceptie conducts activities that fall within the quotation, the quotation is considered accepted. This also applies if Purchaser requests DigiReceptie to provide certain Services without waiting for a formal quotation.
2.4. Orders that are made through the Online Shop can be paid by way of the payment methods indicated in the Online Shop. After full completion of the order and payment process, Purchaser receives a confirmation by e-mail. 

3. Account
3.1. In order to make use of the Application and/or the Online Portal, an Account is required. Purchaser can create an Account through the Website. In addition, DigiReceptie can create an Account for Purchaser.
3.2. The use of the Account takes place under the responsibility and at the risk of Purchaser. DigiReceptie may assume that everything that happens from the Account occurs under the direction and supervision of Purchaser.
3.3. If the log-in data of the Account was lost or leaked out, Purchaser must immediately change the password and take any such other measures as are reasonably necessary and desirable to prevent abuse of the Account.
3.4. Purchaser must inform DigiReceptie without delay, no later than within one hour after discovery, if he suspects that abuse of the Account is being made, so that DigiReceptie is able to take the necessary measures. 

4. Communications and priority
4.1. Communications about the Agreement will be sent as much as possible by e-mail. Purchaser is responsible for the timely transmission of any possible changes to the e-mail address or other details.
4.2. The provisions from the various applicable documents in principle apply in addition to each other. In case of mutual conflicts, however, the following hierarchy applies (from high to low): 

 • the Appendix to these Delivery Conditions; 
 • the Agreement; 
 • a possible Service Level Agreement; 
 • the general part of these Delivery Conditions. 

4.3. Where reference is made to the Agreement in these Delivery Conditions, thereby are also intended these Delivery Conditions and the Appendix.

5. Delivery and installation of Devices
5.1. For the use of the Services, Devices as offered by DigiReceptie can be deployed. Purchaser can ask for a quotation for the Devices from DigiReceptie, or otherwise order the Devices through the Online Shop.
5.2. DigiReceptie will deliver Devices as soon as possible after adoption of the Agreement. Any possible terms indicated by DigiReceptie are indicative and do not apply as strict time limits.
5.3. Purchaser is responsible himself for the installation and configuration of Devices, unless Parties have expressly established otherwise. Instructions for the installation of Devices are provided by DigiReceptie through the Website or are supplied upon the delivery of the Devices ordered by Purchaser.
5.4. The Devices are subject to the warranty as offered by the manufacturer or importer. DigiReceptie will inform Purchaser upon his first request regarding the guarantees that apply with regard to the Devices. If Purchaser wishes to make use of the manufacturer’s warranty, Purchaser must address the relevant manufacturer or importer that offers the warranty directly.
5.5. The risk of loss, theft, or damaging of Devices passes to Purchaser at the moment that Devices have been brought under the effective control of Purchaser or of a helper of Purchaser. 

6. Retention of property
6.1. All Devices delivered by DigiReceptie to Purchaser remain the property of DigiReceptie until Purchaser has fully complied with his payment obligation. Purchaser is not authorised to resell or pawn the Devices that are subject to the retention of property, nor to encumber them in any other way.
6.2. Purchaser will inform DigiReceptie as soon as possible if a third party wishes to establish or exercise rights or places an attachment on the Devices delivered under the retention of property. Purchaser hereby grants DigiReceptie unconditional and irrevocable permission for such case to enter all places where the Devices are located and to recover the relevant Devices. 

7. Installation on location
7.1. If it is established that DigiReceptie will install and configure certain Devices, DigiReceptie will render the Devices available and ready for use as soon as possible after the adoption of the Agreement.
7.2. If DigiReceptie carries out activities upon the implementation of the Agreement at the offices of Purchaser or at another location designated by Purchaser, Purchaser will offer all support and facilities that are required for the purpose of the carrying out of their activities free of charges.
7.3. Purchaser will provide DigiReceptie with all data and other information for which DigiReceptie indicates that they are required for the delivery of the Services.
7.4. DigiReceptie will exclusively install and configure the Devices. Purchaser is responsible himself for the possible building in Devices.
7.5. Purchaser is responsible for the provision to DigiReceptie of a place of installation that is equipped with all necessary facilities, including in any case a power supply, a connection possibility for the internet, and the cabling required for the connection.
7.6. DigiReceptie has the right to refuse the installation of the Devices at a certain location if the installation according to his professional opinion is not possible and/or the proper functioning of the Devices cannot be guaranteed.
7.7. DigiReceptie carries out the established activities at own discretion and has the right to determine and organise the timing and duration thereof at own discretion. Parties establish that no hierarchical relationship of any kind pertains between them in the matter of the established activities.
7.8. DigiReceptie has the right to deploy third parties for the implementation of the Agreement. Any possible related costs are only borne by Purchaser if such was established beforehand. 

8. Configuration and adjustment of the Application
8.1. DigiReceptie can (against a surcharge) configure the Application and/or adjust it to the wishes and needs of Purchaser. In such case, DigiReceptie will issue a quotation beforehand in conformity with article 9.
8.2. DigiReceptie is only responsible for the configuration and/or adjustment of the Application as such. The importing of data (such as lists of collaborators) falls under the own responsibility of the Purchaser.
8.3. Purchaser is responsible for the provision of information and materials to DigiReceptie that are reasonably needed for the configuration and/or adjustment of the Application and guarantees the correctness, completeness, and consistency thereof.
8.4. Prior to the configuration and/or adjustment van de Application, Parties will establish in writing what configuration settings or adjustments will be made. DigiReceptie will subsequently carry out the activities and deliver the configured or adjusted Application for approval to Purchaser.
8.5. Purchaser must evaluate the configuration and/or adjustment of the Application within 1 week based on the requirements established beforehand and accept it in writing or reject it in a motivated manner. If Purchaser does not reject the configuration and/or adjustment of the Application within 1 week, they count as accepted. 8.6. If Purchaser rejects the configuration and/or adjustment of the Application entirely or partially, DigiReceptie will exert itself to eliminate the
grounds for rejection as soon as possible. DigiReceptie can do so by implementing changes or by motivating why the grounds for rejection do not apply. Purchaser will subsequently evaluate again in conformity with article 8.5.
8.7. If Purchaser continues to reject the configuration and/or adjustment completely or partially, DigiReceptie has the right to apply charges for all subsequent revisions. If one of the Parties indicates not to deem useful any further changes (any longer), Parties have the right to cancel the Agreement. In such case, Purchaser will compensate DigiReceptie for all costs it has incurred.
8.8. After approval of the configuration and/or adjustment of the Application, the liability of DigiReceptie for any possible defect lapses, unless DigiReceptie was aware or should have been aware of the defect at the time of approval. Any liability for defects lapses in any event 1 year after acceptance. 

9. Additional work 

9.1. If Purchaser requests additional activities that fall outside the established Services, DigiReceptie can issue a quotation for such.
9.2. DigiReceptie is not obligated to carry out additional work, or to issue a quotation for it. DigiReceptie will only carry out additional work after approval of the quotation. This approval can exclusively be given by Purchaser by the method indicated by DigiReceptie. 

10. Service Level Agreement
10.1. Purchaser can conclude a Service Level Agreement through the Online Shop. In it, additional arrangements may be included regarding the applicable performance standards and the support provided by DigiReceptie. If Parties have not concluded a Service Level Agreement, what is stipulated in these Delivery Conditions applies. 

11. Updates and upgrades
11.1. DigiReceptie can release updates and/or upgrades for the Application and the Online Portal to resolve errors, to add new functionalities, or to improve performance.
11.2. If in the opinion of DigiReceptie on the occasion of the updates and/or upgrades substantial changes are implemented regarding the functionality of the Application and/or the Online Portal, DigiReceptie will announce such as much as possible beforehand by e-mail.
11.3. The implementation of updates and/or upgrades may entail that the Application and the Online Portal temporarily are not or limitedly available. Where possible, DigiReceptie will announce this beforehand by e-mail. Emergency maintenance, however, can be carried out at any time and without any prior announcement. 

12. Availability
12.1. DigiReceptie will make available the Application and the Online Portal through the internet and strives to keep it available as much as possible. DigiReceptie cannot give any guarantees in this context, however, unless it has been established otherwise in a Service Level Agreement.
12.2. If in the opinion of DigiReceptie a danger arises for the functioning of the computersystems or the network of DigiReceptie or third parties, for example in the event of a (d)dos-attack or activities of malware or other harmful software, DigiReceptie has the right to take all measures that they deem necessary to avert the danger and to mitigate or prevent the damage. This may entail that the Application temporarily is not or only limitedly available. 

13. Links
13.1. DigiReceptie can link Devices, the Application and/or the Online Portal with software or services of third parties. Purchaser accepts beforehand the possible conditions of the relevant third parties, that DigiReceptie (if applicable) will timely provide to Purchaser.
13.2. For links with software and services of third parties, DigiReceptie cannot accept any liability. Obligations of results and best effort that DigiReceptie is subject to do not apply for links created or for the software and services of third parties with which a link is created.
13.3. If Devices, the Application and/or the Online Portal are linked to third-party software or services, any possible modifications and/or malfunctions concerning such third-party software or services may also affect the functioning of the Devices, the Application and/or the Online Portal. DigiReceptie is not liable for any possible resulting damage, but it exerts itself to resolve any possible issues as soon as possible, to the extent it is within its powers. 

14. Usage limits
14.1. For the Application and the Online Portal, a usage limit applies based on fair use. Fair use can be said to pertain if Purchaser uses no more than one-and-a-half times as much data traffic and storage as other clients of DigiReceptie would under comparable circumstances.
14.2. If Purchaser uses more than is permitted pursuant to article 14.1, DigiReceptie has the right to bill an additional amount afterwards in conformity with the rates that are customary for those matters.
14.3. If an excessive quantity of data traffic is used due to an outside cause, such as in the event of a (d)dos-attack, DigiReceptie has the right to pass on the costs thereof within reasonable limits to Purchaser.
14.4. DigiReceptie is not liable if the Application and the Online Portal do not properly function in case of the overrunning of the usage limits established in this article. 

15. Support
15.1. DigiReceptie will offer a reasonable level of direct support to Purchaser with regard to (1) technical and practical questions about the use of Devices, the Application, and the Online Portal, and (2) technical issues and malfunctions.
15.2. Purchaser himself is responsible first of all for the offering of operational support to the End-users. DigiReceptie, however, will provide a reasonable level of second-line support to Purchaser in the event of complex questions from End-users that Purchaser is unable to handle independently.
15.3. The support as described above is provided through the helpdesk of DigiReceptie. Purchaser can contact the helpdesk (during Office Hours) by e-mail or phone. The current contact details of the helpdesk are listed by DigiReceptie on the Website.
15.4. DigiReceptie strives to process helpdesk requests as soon as possible. The time that is required to resolve reports can vary, however, because the reports may comprise varying requests or issues. 

16. Conditions of use
16.1. Purchaser guarantees that Devices, the Application, and the Online Portal are not used in violation of the Agreement and the applicable legislation and regulations. In addition, it is expressly not permitted to use Devices, the Application, and the Online Portal in a manner that may cause hindrance or damage for DigiReceptie or third parties.
16.2. It is expressly not permitted to store or (let) distribute information or material through the Application and the Online Portal, regardless of whether this is legitimate or not, that (1) infringes on the rights of third parties (including Intellectual Property Rights), (2) contains viruses, malware, or other types of harmful software, or (3) has a slanderous, defamatory, discriminatory, offensive, or scandalous content.
16.3. If DigiReceptie notes or is informed that Purchaser violates the conditions of use mentioned above, or receives a complaint concerning, DigiReceptie will warn the Purchaser. If Purchaser does not take any or takes insufficient measures, DigiReceptie can intervene itself to terminate the violation. In urgent or serious cases, DigiReceptie can intervene without any prior warning.
16.4. Purchaser is liable towards DigiReceptie for all damage that DigiReceptie incurs as a result of the careless use of the Application or due to an infringement of the conditions of use described in this article. 

17. Price and payment
17.1. DigiReceptie will send an invoice for all amounts due and has the right thereby to invoice in advance and electronically. If Purchaser objects against (the amount of) an invoice, this does not suspend his payment obligation.
17.2. For all invoices, a payment term applies of 14 days, unless the invoice states another payment term, or a different term has been expressly established.
17.3. If an invoice is not settled within the payment term, Purchaser falls into default immediately without a default notice being required to such effect. DigiReceptie has the right in such case to completely or partially suspend the delivery of the Services and is not liable for any damage that Purchaser incurs as a result.
17.4. In case of a non-timely payment, Purchaser is obliged to pay, besides the amount owed and the interest that has matured over it, full compensation of both extrajudicial and judicial collection costs, also including the costs of lawyers, legal assistance, bailiffs, and collection agencies.
17.5. All claims of DigiReceptie are payable immediately if the bankruptcy of Purchaser has been filed for, if Purchaser applies for suspension of payments, the activities of Purchaser are terminated, or the business of Purchaser is liquidated.
17.6. All prices mentioned by DigiReceptie are in euros and exclusive of VAT and other duties that are imposed by the authorities. 

18. Intellectual Property Rights
18.1. All Intellectual Property Rights that the Application, the Online Portal, and other Materials are subject to lie with DigiReceptie or its licensors.
18.2. Purchaser acquires a non-exclusive, non-transferable and non-sub-licensable right to use the Application, the Online Portal, and other Materials for the duration of the Agreement and in accordance with the conditions that are established in the Agreement.
18.3. Purchaser does not have the right to apply changes to the Application, the Online Portal, or the Materials. In addition, it is expressly prohibited to remove, render invisible or to modify indications of Intellectual Property Rights from the Application, the Online Portal, or Materials.
18.4. Purchaser does not have the right of access to the source files of the Application, the Online Portal or the Materials. It is expressly not permitted to trace back these source files by way of reverse engineering, decompilation, or otherwise, barring the extent to which such is permitted by mandatory law.
18.5. DigiReceptie can take (technical) measures to protect the Application, the Online Portal, or the Materials. In case DigiReceptie has taken such security measures, it is not allowed for Purchaser to circumvent or remove such security. 

19. Back-ups and User Data
19.1. DigiReceptie will create back-ups with the purpose of reinserting an older version of the Application, the Online Portal and/or User Data in case of catastrophic malfunctions on the part of DigiReceptie.
19.2. DigiReceptie is not a back-up service and does not have the facilities to place back individual files or data of Purchaser. Purchaser is responsible himself to store the User Data elsewhere as well.
19.3. All User Data remain the property of Purchaser. DigiReceptie will not make any property claims on such and will only use User Data to the extent necessary for the implementation of the Agreement.
19.4. Purchaser can set for how long User Data will be kept through the Online Portal. In addition, Purchaser can download a Visitor Stat through the Online Portal at any time in a file format that is customary for those matters.
19.5. After the end or termination of the Agreement (regardless of the reason for termination), DigiReceptie has the right to remove all User Data. Purchaser is responsible himself to keep secure User Data before the end of the Agreement so as to prevent loss or maiming. 

20. Liability
20.1. The liability of DigiReceptie for damage as a result of a shortcoming in compliance with the Agreement, an illegitimate act or otherwise, is limited per event (whereby a series of consecutive events is counted as a single event) to the amount (exclusive of VAT) that Purchaser has paid to DigiReceptie on grounds of the Agreement.
20.2. If a periodic fee is owed for the Agreement, it applies in derogation to article 20.1 that the liability of DigiReceptie is limited to the amounts (exclusive of VAT) that Purchaser has paid to DigiReceptie during the 3 months preceding the occurrence of the damage.
20.3. DigiReceptie is expressly not liable for consequential damage, the maiming or loss of data, lost profit, reduced goodwill, missed savings, and damage that has arisen as a result of operational stagnation.
20.4. Purchaser is responsible himself for the selection and application of Devices, the Application, and the Online Portal within his organisation. DigiReceptie is not liable for any damage that is the result of the inexpert use of Devices, the Application, and the Online Portal.
20.5. Any limitation or exclusion of liability included in the Agreement does not apply if the damage is the result of wilful intent or deliberate recklessness of the management of DigiReceptie.
20.6. Condition for any right to compensation of damage to arise is that Purchaser reports the damage no later than within 30 days after discovery to DigiReceptie in writing. 

21. Force majeure
21.1. DigiReceptie cannot be held to comply with any obligation from the Agreement is compliance is prevented as a result of force majeure. DigiReceptie is not liable for any damage that is the result of force majeure.
21.2. Force majeure can be said to pertain at least in the event of power malfunctions, internet malfunctions, malfunctions in the telecom infrastructure, network attacks (including (d)dos-attacks), attacks of malware or other malevolent software, national rioting, terrorism, mobilisation, war, import and export restrictions, strikes, stagnation in supplies, fire, flooding, natural violence, and the event DigiReceptie is not enabled to comply by its suppliers, regardless of the reason why.
21.3. If a situation of force majeure has lasted for more than 90 days, both Parties have the right to cancel the Agreement in writing with immediate effect. The Services that were provided before the situation of force majeure occurred are in such case billed proportionally. 

22. Confidential information 

22.1. Parties will keep confidential information of the other Party strictly secret and only use such to the extent necessary for the implementation of the Agreement. 22.2. The receiving Party makes sure that confidential information gets the same level of protection against unauthorised access or use as his own confidential information, though at least a reasonable level of protection.
22.3. By confidential information is intended all information that has been marked as such, or for which the receiving Party should reasonably understand that the information is intended to be confidential.
22.4. Parties impose the obligations intended in this article on employees as well and possibly on deployed third parties to which confidential information is provided. 

23. Privacy and data protection
23.1. When using the Application and/or the Online Portal, personal data is processed by DigiReceptie for the benefit of Purchaser. For this data processing, the arrangements apply as established in the Appendix. 

24. Duration and termination
24.1. The duration of the Agreement is indicated in the quotation and/or during the order procedure through the Online Shop.
24.2. If the duration is not expressly stated, then the Agreement is considered to have been adopted for a minimum term of 12 months, unless the Agreement ends through the completion of a task established beforehand.
24.3. If the Agreement is a continuing performance agreement, it can be cancelled by both Parties against the end of the duration with due regard for a notice period of 1 month. In the absence of such notice, the Agreement is tacitly extended each time by the same period.
 24.4. DigiReceptie can suspend or cancel the Agreement with immediate effect in writing, without requiring a default notice to such effect, if Purchaser violates a substantial obligation from the Agreement.
24.5. Both Parties have the right to suspend or cancel the Agreement with immediate effect in writing, without requiring a default notice to such effect, if (1) Purchaser is declared to be in state of bankruptcy or if the bankruptcy of Purchaser is filed for, (2) suspension of payments is granted to Purchaser, or (3) Purchaser enters into liquidation or is dissolved. 

25. Price change
25.1. If the Agreement is a continuing performance agreement, DigiReceptie may increase the established prices and rates once per calendar year by a percentage of a maximum of 5 percent.
25.2. In the cases as described in article 25.1, Purchaser does not have the right to cancel the Agreement. For all other price and rate changes, the procedure applies as described in article 26. 

26. Modification of the Agreement
26.1. DigiReceptie can modify or supplement these Delivery Conditions at any time and will inform Purchaser concerning at least one month before the modification or supplement by e-mail. Modifications to the general conditions will never overrule an individual arrangement between Parties from the Agreement.
26.2. If Purchaser does not wish to accept the modification or addition, Purchaser can cancel the Agreement within 14 days after announcement against the date on which the modification or addition enters into effect.
26.3. The preceding does not apply to changes of minor importance that are necessary due to new or amended legislation. Such changes may be implemented by DigiReceptie at any time without prior announcement to Purchaser. 

27. Choice of law and court
27.1. Netherlands legislation is exclusively applicable to the Agreement. To the extent it is not prescribed otherwise by the rules of mandatory legislation, all disputes between Parties in connection with the Agreement will be submitted to the competent Netherlands court before the district where DigiReceptie is established. 

28. Other provisions
28.1. DigiReceptie has the right to transfer its rights and obligations that flow from the Agreement to a third party that takes over DigiReceptie or the business activities of DigiReceptie.
28.2. If a provision in the Agreement turns out to be void, this does not affect the validity of the entire Agreement. In such case, Parties will establish (a) new provision(s) to replace such, whereby the intent of the original provision is expressed as much as is legally possible.
28.3. The logs and communications stored by DigiReceptie are considered correct, unless Purchaser provides evidence to the contrary concerning. 

Appendix | Processing of personal data 

1. General
1.1. The terms in this Appendix that are defined in the General Data Protection Regulation (“GDPR”) have the meaning attributed to them in the GDPR.
1.2. During the implementation of the Agreement, DigiReceptie acts as the processor and Purchaser as the data controller. 

2. Purposes of the processing
2.1. DigiReceptie commits itself to process personal data of End-users under the conditions from the Agreement by order of Purchaser.
2.2. Processing will exclusively take place in the context of the implementation of the Agreement. The (types of) personal data that are processed depend on the configuration of the Application and can be consulted through the Online Portal.
2.3. DigiReceptie has no control over the purpose and means for the processing of personal data. DigiReceptie does not take any independent decisions regarding the receipt and the use of the personal data, the provision to third parties, and the duration of storage of personal data.
2.4. The personal data to be processed by order of Purchaser remain the property of Purchaser and/or the relevant data subjects. 

3. Division of responsibility
3.1. Parties will take care of compliance with the applicable privacy legislation and regulations. The permitted types of processing will be implemented by DigiReceptie within a (semi-) automated environment.
3.2. DigiReceptie is solely responsible for the processing of the personal data under this Appendix, in accordance with the instructions of Purchaser and under the express (final) responsibility of Purchaser.
3.3. For all other processing of personal data, including in any case, though not limited to, the collection of the personal data by the Purchaser, processing for purposes that were not reported by Purchaser to DigiReceptie, processing by third parties or for other purposes, DigiReceptie is not responsible. The responsibility for these types of processing lies with Purchaser.
3.4. Purchaser guarantees that the content, the use, and the order for the processing of personal data, as intended in this Appendix, is not illegitimate and does not violate any third-party rights. Purchaser also guarantees that a legal foundation pertains each time, as intended in the GDPR, for the processing of personal data by DigiReceptie by order of Purchaser. Purchaser safeguards DigiReceptie against any possible claims and/or fines of monitoring agencies that are related to a violation of the aforementioned obligations. 

4. Obligations of DigiReceptie
4.1. With regard to the types of processing mentioned in article 1, DigiReceptie will take care of compliance with the conditions that are established on grounds of the GDPR for the processing of personal data by DigiReceptie from the capacity of its role.
4.2. DigiReceptie will provide Purchaser with all reasonably possible assistance that may be required in the context of a data protection impact assessment (DPIA), or prior to the consultation of the monitoring authority.
4.3. The obligations of DigiReceptie that flow from this Appendix also apply to those who process personal data under the authority of DigiReceptie, also including, though not limited to, employees, in the widest sense of the term. 

5. Transmission of personal data
5.1. DigiReceptie processes personal data in countries within the European Economic Area (“EEA”). Purchaser grants DigiReceptie permission additionally for the processing of personal data in countries outside the EEA, with due regard for the legislation and regulations applicable for such.
5.2. DigiReceptie will report to Purchaser, upon the latter’s first request to such effect, to what country or what countries the personal data is transmitted. 

6. Deployment of sub-processors
6.1. Purchaser hereby grants DigiReceptie permission to deploy third parties (sub-processors) for the processing of personal data.
6.2. If DigiReceptie has the intention to deploy a new sub-processor, DigiReceptie will inform Purchaser concerning beforehand. Purchaser can object within 14 days in writing against the deployment of the relevant sub-processor. If Purchaser files an objection, DigiReceptie may possibly not be able to (continue to) provide the Services.
6.3. If Purchaser objects to the deployment of a new sub-processor, Parties will enter into consultations in order to come to a solution. If within 30 days after announcement of the new sub-processor no solution is found by DigiReceptie yet, Purchaser has the right to cancel the Agreement and DigiReceptie has the possibility to deploy the sub-processor at that stage still.
6.4. DigiReceptie makes sure that sub-processors assume ate least the same obligations in writing as those established between Purchaser and DigiReceptie in this Appendix. DigiReceptie guarantees correct compliance with the obligations by these sub-processors and in case of errors is liable itself towards Purchaser for all damage as if it had committed the error(s) itself. 

7. Security
7.1. DigiReceptie will exert itself to take appropriate technical and organisational measures to protect the personal data against loss or against any form of illegitimate processing (such as unauthorised cognisance, impairment, modification, or provision of personal data). For this purpose, DigiReceptie has taken at least the security measures indicated on the Website.
7.2. DigiReceptie will exert itself to render the security compliant with a level that, considering the state of the art, the sensitivity of the personal data, and the costs involved in the implementing of the security, is reasonable.
7.3. Purchaser only provides personal data to DigiReceptie for processing if he has ascertained that the required security measures have been taken. Purchaser is responsible for compliance with the measures agreed upon by Parties. 

8. Breach in connection with personal data
8.1. In case of a breach in connection with personal data, DigiReceptie will exert itself to the best of its abilities to inform Purchaser forthwith, though in any event within 36 hours, based on which Purchaser assesses whether he will inform the monitoring authorities and/or data subjects or not. DigiReceptie exerts itself to the best of its abilities to assure the completeness, correctness and accuracy of the information provided.
8.2. By a breach in connection with personal data is intended: a breach of security that by accident or in an illegitimate manner leads to the destruction, loss, modification, or the unauthorised provision of or the unauthorised access to transmitted, stored, or otherwise processed data.
8.3. Purchaser will take care of the fulfilment of any possible (legal) reporting obligations. If legislation and/or regulations require such, DigiReceptie will assist with the information of the authorities that are relevant in the matter and of such data subjects as there may be.
8.4. The reporting obligation comprises in any event the reporting of the fact a leak has occurred, as well as: 

 • what the (presumes) cause is; 
 • what the consequence is (as known for the moment and/or can be expected); 
 • what the (proposed) solution is; 
 • contact details for the follow-up to the report; 
 • who has been informed (such as the data subject himself and/or the monitoring authority); 
 • what measures have already been taken. 

9. Handling of requests from data subjects
9.1. In the event a data subject directs a request regarding his personal data to DigiReceptie, DigiReceptie will forward the request to Purchaser. DigiReceptie may inform the data subject accordingly.
9.2. DigiReceptie will provide Purchaser with the reasonably possible, necessary assistance for the handling of the request. If it turns out that the Purchaser requires the help of DigiReceptie for the implementation of a request from a data subject, then DigiReceptie can bill charges for this. 

10. Non-disclosure and confidentiality
10.1. All personal data that DigiReceptie receives from Purchaser or it collects itself upon the implementation of the Agreement are subject to a non-disclosure obligation vis-à-vis third parties. DigiReceptie will not use this information for another purpose than the one it has obtained such for. This non-disclosure obligation is not applicable: 

 • to the extent Purchaser has given express permission to provide the information to third parties; 
 • if the provision of the information to third parties is logically required for the implementation of the Agreement; or 
 • if a legal obligation pertains for the provision of the information to a third party. 

11. Audit
11.1. Purchaser has the right to conduct or have conducted an audit by an expert independent third party that is bound by confidentiality, to control compliance with this Appendix and with everything that is directly related to it.
11.2. This audit takes place exclusively after Purchaser has requested the similar relevant audit reports available at DigiReceptie, has assessed them, and presents reasonable arguments that still justify an audit initiated by Purchaser. Such an audit is justified in case the similar audit reports that are available at DigiReceptie do not provide or insufficiently provide a definitive answer regarding compliance with this Appendix by DigiReceptie.
11.3. The audit initiated by Purchaser does not take place earlier than four weeks after prior announcement and at most once per calendar year.
11.4. DigiReceptie will cooperate with the audit and make available all information that is reasonably relevant for the audit and its collaborators as timely as possible (in any case within a reasonable term, whereby a 14-day term is reasonable) for the audit.
11.5. The findings in connection with the conducted audit will be assessed by Parties in mutual consultation. On its basis, modifications may or may not be implemented by one of the Parties or by both Parties jointly.
11.6. All costs of the audit, also the costs incurred by DigiReceptie, are borne by Purchaser, unless the audit reveals a substantial shortcoming in compliance with the obligations from this Appendix by DigiReceptie. In such case, both Parties will bear their own costs, under the proviso that the costs for the third party to be hired will always be borne by Purchaser. 

12. Duration and termination
12.1. This Appendix is valid for the entire duration of the Agreement and in the absence thereof at least for the duration of the collaboration between Parties.
12.2. After termination of the Agreement, DigiReceptie will remove the personal data received from Purchaser as soon as possible (taking into account article 18 of the general part of the Delivery Conditions), unless Parties establish otherwise, or any legal obligation opposes such.

Typ uw gewenste zoekwoord in en duw op Enter om te zoeken