Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen DigiReceptie en zijn afnemers. DigiReceptie is een onderdeel van de besloten vennootschap MyIpTV, gevestigd in Leusden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 54537096 (hierna “DigiReceptie”).

Deze leveringsvoorwaarden dateren van 18 juni 2018. Gewijzigde versies zullen op www.digireceptie.nl worden gepubliceerd en oudere versies zijn op aanvraag bij DigiReceptie beschikbaar.

 1. Definities

De hierna met hoofdletter geschreven begrippen hebben, zowel in enkelvoud als in meervoud, de betekenis zoals in dit artikel wordt vermeld.

  1. Account: het account waarmee Afnemer kan inloggen op de Applicatie en dat nodig is om de Applicatie via het Online Portaal te beheren.
  2. Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en waarmee DigiReceptie een Overeenkomst sluit.
  3. Apparatuur: alle door DigiReceptie geleverde hardware, waaronder in ieder geval tablets en/of digitale (beeld)schermen begrepen kunnen zijn, die bedoeld zijn om te worden gebruikt in combinatie met de Applicatie en/of het Online Portaal, met  inbegrip van eventuele montageonderdelen (zoals zuilen en standaarden).
  4. Applicatie: de applicatie die DigiReceptie op grond van de Overeenkomst beschikbaar stelt en welke gebruikt kan worden voor de elektronische registratie van Eindgebruikers.
  5. Bezoekersoverzicht: het overzicht waarin wordt vermeld welke Eindgebruikers op een bepaalde datum de Applicatie hebben gebruikt om hun aanwezigheid te registreren en/of om zich te melden voor een afspraak.
  6. Bijlage: de bijlage die aan de Leveringsvoorwaarden is aangehecht.
  7. Diensten: alle diensten die DigiReceptie op grond van de Overeenkomst aan Afnemer levert of kan leveren, waaronder begrepen kan zijn (1) configuratie, installatie en levering van Apparatuur, (2) configuratie, installatie en levering van de Applicatie en/of het Online Portaal, en (3) onderhoud en ondersteuning met betrekking tot Apparatuur, de Applicatie en/of het Online Portaal.
  8. Eindgebruikers: alle eindgebruikers die gebruikmaken van de Apparatuur, de Applicatie en/of het Online Portaal, daaronder begrepen bezoekers, toeleveranciers, contractpartijen, cursisten en/of medewerkers van Afnemer.
  9. Gebruikersgegevens: alle data en andere gegevens die door de Eindgebruikers via de Applicatie en/of het Online Portaal op de servers van DigiReceptie worden opgeslagen, of welke op een andere wijze door Afnemer aan DigiReceptie worden verstrekt om te worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
  10. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder in ieder geval auteursrechten, portretrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten.
  11. Kantooruren: de tijd van 9:00 tot 17:00 uur op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officieel erkende Nederlandse feestdagen.
  12. Leveringsvoorwaarden: deze leveringsvoorwaarden, inclusief de Bijlage.
  13. Materialen: alle materialen die DigiReceptie op grond van de Overeenkomst ontwikkelt of levert, met inbegrip van software, documentatie, trainingsmaterialen, adviezen, rapporten, afbeeldingen, teksten, concepten en andere voortbrengselen van de geest.
  14. Online Portaal: het online portaal waarop Afnemer kan inloggen met zijn Account en dat gebruikt kan worden voor het beheer van de Applicatie en/of de Apparatuur.
  15. Online Shop: de online winkel waarin Afnemer de Apparatuur en licenties voor de Applicatie aan kan schaffen, beschikbaar via shop.digireceptie.nl.
  16. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan DigiReceptie zijn Diensten aan Afnemer levert.
  17. Partijen: de partijen bij de Overeenkomst, DigiReceptie en Afnemer.
  18. Service Level Agreement: een eventueel tussen Partijen gesloten Service Level Agreement met betrekking tot de Diensten.
  19. Website: de website van DigiReceptie, beschikbaar via www.digireceptie.nl.
 1. Totstandkoming van de Overeenkomst
  1. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, kan Afnemer een offerte bij DigiReceptie aanvragen, dan wel (een licentie voor) de Applicatie en/of Apparatuur aanschaffen via de Online Shop. Afhankelijk van de door Afnemer aangeschafte licentie, kunnen bepaalde functionaliteiten in de Applicatie wel of juist niet beschikbaar zijn.
  2. Door DigiReceptie uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na dagtekening, tenzij in de offerte een andere geldigheidsduur wordt vermeld.
  3. Als Afnemer niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar de indruk werkt dat DigiReceptie werkzaamheden verricht die binnen de offerte vallen, wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook als Afnemer DigiReceptie verzoekt om bepaalde Diensten te leveren zonder een formele offerte af te wachten.
  4. Bestellingen die via de Online Shop worden gedaan, kunnen worden betaald via de in de Online Shop aangegeven betaalmethoden. Na het volledig afronden van het bestel- en betaalproces, ontvangt Afnemer een bevestiging per e-mail.
 2. Account
  1. Om gebruik te kunnen maken van de Applicatie en/of het Online Portaal, is een Account vereist. Afnemer kan een Account aanmaken via de Website. Daarnaast kan DigiReceptie een Account voor Afnemer aanmaken.
  2. Het gebruik van het Account geschiedt onder de verantwoordelijkheid en voor risico van Afnemer. DigiReceptie mag ervan uitgaan dat alles wat gebeurt vanaf het Account onder leiding en toezicht van Afnemer gebeurt.
  3. Indien de logingegevens van het Account zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, dient Afnemer direct het wachtwoord te wijzigen en alle eventuele andere maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig en wenselijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen.
  4. Afnemer dient DigiReceptie onverwijld, uiterlijk binnen één uur na constatering, op de hoogte te stellen indien hij vermoedt dat er misbruik van het Account wordt gemaakt, zodat DigiReceptie de noodzakelijke maatregelen kan treffen.
 3. Berichtgeving en rangorde
  1. Berichtgeving over de Overeenkomst zal zoveel mogelijk per e-mail worden verstuurd. Afnemer is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele wijzigingen van het e-mailadres of andere gegevens.
  2. De bepalingen uit de verschillende toepasselijke documenten gelden in beginsel aanvullend op elkaar. In het geval van onderlinge tegenstrijdigheden, geldt echter de volgende rangorde (van hoog naar laag):
   1. de Bijlage bij deze Leveringsvoorwaarden;
   2. de Overeenkomst;
   3. een eventuele Service Level Agreement;
   4. het algemene deel van deze Leveringsvoorwaarden.
  3. Waar in deze Leveringsvoorwaarden wordt gerefereerd aan de Overeenkomst, worden daarmee ook deze Leveringsvoorwaarden en de Bijlage bedoeld.
 4. Levering en installatie van Apparatuur
  1. Voor het gebruik van de Diensten kan de door DigiReceptie aangeboden Apparatuur worden ingezet. Afnemer kan voor de Apparatuur een offerte bij DigiReceptie aanvragen, dan wel de Apparatuur bestellen via de Online Shop.
  2. DigiReceptie zal Apparatuur zo spoedig mogelijk na de totstandkoming van de Overeenkomst leveren. Eventueel door DigiReceptie vermelde termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen.
  3. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de installatie en configuratie van Apparatuur, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Instructies voor de installatie van Apparatuur worden door DigiReceptie beschikbaar gesteld via de Website of worden verstrekt bij de levering van de door Afnemer bestelde Apparatuur.
  4. Op de Apparatuur rust de garantie zoals de fabrikant of de importeur deze biedt. DigiReceptie zal Afnemer op diens eerste verzoek informeren over de garanties die gelden ten aanzien van de Apparatuur. Indien Afnemer gebruik wenst te maken van fabrieksgarantie, dient Afnemer zich rechtstreeks te wenden tot de betreffende fabrikant of importeur die de garantie biedt.
  5. Het risico op verlies, diefstal of beschadiging van Apparatuur gaat over op Afnemer op het moment dat Apparatuur in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer of een hulppersoon van Afnemer is gebracht.
 5. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door DigiReceptie aan Afnemer geleverde Apparatuur blijft eigendom van DigiReceptie totdat Afnemer volledig aan zijn betaalverplichting heeft voldaan. Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Apparatuur door te verkopen of te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.
  2. Afnemer zal DigiReceptie zo snel mogelijk op de hoogte stellen als een derde rechten wil vestigen of doen gelden dan wel beslag legt op de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde Apparatuur. Afnemer geeft hierbij aan DigiReceptie onvoorwaardelijk en niet herroepbaar toestemming om in een zodanig geval alle plaatsen te betreden waar de Apparatuur zich bevindt en de betreffende Apparatuur terug te nemen.
 6. Installatie op locatie
  1. Indien wordt overeengekomen dat DigiReceptie bepaalde Apparatuur zal installeren en configureren, zal DigiReceptie de Apparatuur zo spoedig mogelijk na de totstandkoming van de Overeenkomst beschikbaar en gebruiksklaar maken.
  2. Indien DigiReceptie bij de uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden ten kantore van Afnemer of op een andere door Afnemer aangewezen locatie verricht, zal Afnemer kosteloos alle ondersteuning en faciliteiten bieden die nodig zijn ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
  3. Afnemer zal aan DigiReceptie alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan DigiReceptie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Afnemer moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de levering van de Diensten.
  4. DigiReceptie zal uitsluitend de Apparatuur installeren en configureren. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het eventueel inbouwen van Apparatuur.
  5. Afnemer is ervoor verantwoordelijk om aan DigiReceptie een installatieplaats ter beschikking te stellen die beschikt over alle noodzakelijke faciliteiten, waaronder in ieder geval een stroomvoorziening, een aansluitmogelijkheid op het internet, en de voor aansluiting benodigde bekabeling.
  6. DigiReceptie is gerechtigd de installatie van de Apparatuur op een bepaalde locatie te weigeren indien de installatie volgens zijn professionele opinie niet mogelijk is en/of de juiste werking van de Apparatuur niet kan worden gegarandeerd.
  7. DigiReceptie voert de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht uit en heeft het recht om het tijdstip en de tijdsduur ervan naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen. Partijen komen overeen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van de overeengekomen werkzaamheden.
  8. DigiReceptie heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Afnemer indien dat vooraf is overeengekomen.
 7. Configuratie en aanpassing van de Applicatie
  1. DigiReceptie kan (tegen meerprijs) de Applicatie configureren en/of aanpassen op de wensen en behoeften van Afnemer. In een zodanig geval zal DigiReceptie vooraf een offerte uitbrengen conform artikel 9.
  2. DigiReceptie is alleen verantwoordelijk voor de configuratie en/of aanpassing van de Applicatie als zodanig. Het importeren van data (zoals medewerkerslijsten) valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de Afnemer.
  3. Afnemer is ervoor verantwoordelijk om aan DigiReceptie alle informatie en materialen te verstrekken die redelijkerwijs nodig zijn bij de configuratie en/of aanpassing van de Applicatie en staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie daarvan.
  4. Partijen zullen voorafgaand aan de configuratie en/of aanpassing van de Applicatie schriftelijk vastleggen welke configuratie-instellingen of aanpassingen er gemaakt zullen worden. DigiReceptie zal de werkzaamheden vervolgens uitvoeren en de geconfigureerde of aangepaste Applicatie ter goedkeuring opleveren bij Afnemer.
  5. Afnemer dient de configuratie en/of aanpassing van de Applicatie binnen 1 week na oplevering te evalueren aan de hand van de vooraf vastgestelde vereisten en schriftelijk goed- of gemotiveerd af te keuren. Als Afnemer de configuratie en/of aanpassing van de Applicatie niet binnen 1 week afkeurt, gelden deze als aanvaard.
  6. Als Afnemer de configuratie en/of aanpassing van de Applicatie geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal DigiReceptie zich inspannen om de reden van afkeuring zo spoedig mogelijk weg te nemen. Dit kan DigiReceptie doen door wijzigingen door te voeren, of te motiveren waarom de reden van afkeuring niet opgaat. Afnemer zal vervolgens opnieuw evalueren conform artikel 8.5.
  7. Als Afnemer de configuratie en/of aanpassing van de Applicatie geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, heeft DigiReceptie het recht om kosten in rekening te brengen voor alle volgende revisies. Indien één van de Partijen aangeeft verdere aanpassingen niet (meer) zinvol te achten, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst op te zeggen. Afnemer zal in dat geval alle door DigiReceptie gemaakte kosten vergoeden.
  8. Na goedkeuring van de configuratie en/of aanpassing  van de Applicatie vervalt de aansprakelijkheid van DigiReceptie voor eventuele gebreken, tenzij DigiReceptie het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van goedkeuring. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken 1 jaar na acceptatie.
 8. Meerwerk
  1. Indien Afnemer verzoekt om aanvullende werkzaamheden die buiten de overeengekomen Diensten vallen, kan DigiReceptie daarvoor een offerte uitbrengen.
  2. DigiReceptie is niet verplicht om meerwerk uit te voeren, dan wel daarvoor een offerte uit te brengen. DigiReceptie zal meerwerk pas uitvoeren na akkoord op de offerte. Dit akkoord kan door Afnemer uitsluitend langs de door DigiReceptie aangegeven methode.
 9. Service Level Agreement
  1. Afnemer kan via de Online Shop een Service Level Agreement afsluiten. Daarin kunnen aanvullende afspraken zijn opgenomen over de toepasselijke prestatienormen en de door DigiReceptie geboden ondersteuning. Indien Partijen géén Service Level Agreement gesloten hebben, geldt het bepaalde in deze Leveringsvoorwaarden.
 10. Updates en upgrades
  1. DigiReceptie kan updates en/of upgrades uitbrengen voor de Applicatie en het Online Portaal om fouten op te lossen, nieuwe functionaliteiten toe te voegen of de prestaties te verbeteren.
  2. Als bij de updates en/of upgrades naar oordeel van DigiReceptie wezenlijke veranderingen worden doorgevoerd met betrekking tot de functionaliteit van de Applicatie en/of het Online Portaal, zal DigiReceptie dit zoveel mogelijk vooraf per e-mail aankondigen.
  3. Het doorvoeren van updates en/of upgrades kan ertoe leiden dat de Applicatie en het Online Portaal tijdelijk niet of beperkt beschikbaar zijn. Waar mogelijk zal DigiReceptie dit van tevoren per e-mail aankondigen. Spoedonderhoud kan echter op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging worden uitgevoerd.
 11. Beschikbaarheid
  1. DigiReceptie zal de Applicatie en het Online Portaal beschikbaar maken via het internet en streeft ernaar om deze zoveel mogelijk beschikbaar te houden. DigiReceptie kan echter geen garanties geven in dit kader, tenzij anders is bepaald in een Service Level Agreement.
  2. Als naar het oordeel van DigiReceptie gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van DigiReceptie of derden, bijvoorbeeld in het geval van een (d)dos-aanval of activiteiten van malware of andere schadelijke software, heeft DigiReceptie het recht om alle maatregelen te nemen die hij nodig acht om het gevaar af te wenden en de schade te beperken of te voorkomen. Dit kan tot gevolg hebben dat de Applicatie tijdelijk niet of slechts beperkt beschikbaar is.
 12. Koppelingen
  1. DigiReceptie kan Apparatuur, de Applicatie en/of het Online Portaal koppelen met software of diensten van derden. Afnemer gaat op voorhand akkoord met de eventuele voorwaarden van de betreffende derden, welke DigiReceptie (indien van toepassing) tijdig aan Afnemer ter hand zal stellen.
  2. Voor koppelingen met software en diensten van derden kan DigiReceptie geen aansprakelijkheid aanvaarden. Resultaats- en inspanningsverplichtingen die rusten op DigiReceptie, gelden niet voor gemaakte koppelingen of voor de software en diensten van derden waarmee een koppeling wordt gerealiseerd.
  3. Indien Apparatuur, de Applicatie en/of het Online Portaal gekoppeld is met software of diensten van derden, kunnen eventuele wijzigingen en/of storingen met betrekking tot deze software of diensten van derden ook de werking van de Apparatuur, de Applicatie en/of het Online Portaal beïnvloeden. DigiReceptie is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hiervan het gevolg is, maar spant zich in om eventuele problemen zo spoedig mogelijk te verhelpen, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
 13. Gebruikslimieten
  1. Voor de Applicatie en het Online Portaal geldt een gebruikslimiet op basis van fair use. Van fair use is sprake als Afnemer maximaal anderhalf keer zoveel dataverkeer- en opslag gebruikt als andere klanten van DigiReceptie onder vergelijkbare omstandigheden zouden doen.
  2. Indien Afnemer meer verbruikt dan op basis van artikel 14.1 is toegestaan, heeft DigiReceptie het recht om achteraf een aanvullend bedrag in rekening te brengen conform de daarvoor gebruikelijke tarieven.
  3. Indien er een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt verbruikt door een oorzaak van buitenaf, zoals bij een (d)dos-aanval, heeft DigiReceptie het recht om de kosten hiervan naar redelijkheid door te belasten aan Afnemer.
  4. DigiReceptie is niet aansprakelijk als de Applicatie en het Online Portaal niet naar behoren functioneren bij overschrijding van de in dit artikel gestelde gebruikslimieten.
 14. Ondersteuning
  1. DigiReceptie zal een redelijk niveau van rechtstreekse ondersteuning bieden aan Afnemer met betrekking tot (1) technische en praktische vragen over het gebruik van Apparatuur, de Applicatie en het Online Portaal, en (2) technische problemen en storingen.
  2. Afnemer is zelf als eerste verantwoordelijk voor het bieden van operationele ondersteuning aan de Eindgebruikers. DigiReceptie zal echter een redelijk niveau van tweedelijns ondersteuning bieden aan Afnemer in het geval van complexe vragen van Eindgebruikers welke Afnemer niet zelfstandig kan afhandelen.
  3. De ondersteuning zoals hiervoor beschreven wordt aangeboden via de helpdesk van DigiReceptie. Afnemer kan (tijdens Kantooruren) per e-mail of per telefoon contact opnemen met de helpdesk. De actuele contactgegevens van de helpdesk worden door DigiReceptie vermeld op de Website.
  4. DigiReceptie streeft ernaar om helpdeskverzoeken zo spoedig mogelijk af te handelen. De tijd die nodig is voor het oplossen van meldingen kan echter variëren, omdat de meldingen uiteenlopende verzoeken of problemen kunnen behelzen.
 15. Gebruiksvoorwaarden
  1. Afnemer garandeert dat Apparatuur, de Applicatie en het Online Portaal niet in strijd met de Overeenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving wordt gebruikt. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan om Apparatuur, de Applicatie en het Online Portaal te gebruiken op een manier die hinder of schade kan veroorzaken voor DigiReceptie of derden.
  2. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om via de Applicatie en het Online Portaal informatie of materiaal op te slaan of te (doen) verspreiden, ongeacht of dit rechtmatig is of niet, welke (1) inbreuk maakt op rechten van derden (waaronder Intellectuele Eigendomsrechten), (2) virussen, malware of andere soorten schadelijke software bevat, of (3) een smadelijke, lasterlijke, discriminerende, beledigende, of aanstootgevende inhoud heeft.
  3. Als DigiReceptie constateert of ervan op de hoogte wordt gebracht dat Afnemer de bovengenoemde gebruiksvoorwaarden overtreedt, of hierover een klacht ontvangt, zal DigiReceptie de Afnemer waarschuwen. Als Afnemer niet of onvoldoende maatregelen neemt, kan DigiReceptie zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan DigiReceptie ingrijpen zonder voorafgaande waarschuwing.
  4. Afnemer is jegens DigiReceptie aansprakelijk voor alle schade die DigiReceptie lijdt als gevolg van onzorgvuldig gebruik van Applicatie of wegens een schending van de in dit artikel beschreven gebruiksvoorwaarden.
 16. Prijs en betaling
  1. DigiReceptie zal voor alle verschuldigde bedragen een factuur sturen en is daarbij gerechtigd om vooraf en elektronisch te factureren. Als Afnemer bezwaar maakt tegen (de hoogte) van een factuur, schort dit zijn betalingsplicht niet op.
  2. Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij de factuur een andere betalingstermijn vermeldt of uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen.
  3. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is Afnemer direct in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. DigiReceptie heeft in dat geval het recht om de levering van de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten en is niet aansprakelijk voor enige schade die Afnemer als gevolg hiervan lijdt.
  4. Bij een niet-tijdige betaling is Afnemer, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
  5. Alle vorderingen van DigiReceptie zijn direct opeisbaar indien het faillissement van Afnemer is aangevraagd, Afnemer surseance van betaling aanvraagt, de activiteiten van Afnemer worden beëindigd, of het bedrijf van Afnemer wordt geliquideerd.
  6. Alle door DigiReceptie genoemde prijzen zijn in euro en exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 17. Intellectuele Eigendomsrechten
  1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Applicatie, het Online Portaal en andere Materialen berusten bij DigiReceptie of zijn licentiegevers.
  2. Afnemer krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Applicatie, het online Portaal en andere Materialen te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst en in overeenstemming met de voorwaarden die in de Overeenkomst zijn vastgelegd.
  3. Afnemer is niet gerechtigd om wijzigingen aan de brengen in de Applicatie, het Online Portaal of de Materialen. Het is daarnaast uitdrukkelijk verboden om aanduiding van Intellectuele Eigendomsrechten uit de Applicatie, het Online Portaal of Materialen te verwijderen, onzichtbaar te maken of aan te passen.
  4. Afnemer heeft geen recht op toegang tot de bronbestanden van de Applicatie, het Online Portaal of de Materialen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om deze bronbestanden te achterhalen door middel van reverse engineering, decompilatie of anderszins, behoudens voor zover bij dwingend recht is toegestaan.
  5. DigiReceptie kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de Applicatie, het Online Portaal of de Materialen. Als DigiReceptie dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Afnemer niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.
 18. Back-ups en Gebruikersgegevens
  1. DigiReceptie zal back-ups maken met het doel om een oudere versie van de Applicatie, het Online Portaal en/of Gebruikersgegevens terug te zetten in het geval van catastrofale storingen aan de zijde van DigiReceptie.
  2. DigiReceptie is géén back-updienst en heeft geen faciliteiten om individuele bestanden of gegevens van Afnemer terug te zetten. Afnemer is er zelf voor verantwoordelijk om de Gebruikersgegevens ook elders op te slaan.
  3. Alle Gebruikersgegevens blijven eigendom van Afnemer. DigiReceptie zal hierop geen eigendomsaanspraken doen en zal Gebruikersgegevens alleen gebruiken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
  4. Afnemer kan via het Online Portaal instellen hoelang de Gebruikersgegevens bewaard blijven. Daarnaast kan Afnemer op ieder moment via het Online Portaal een Bezoekersoverzicht downloaden in een daarvoor gebruikelijk bestandsformaat.
  5. Na afloop of beëindiging van de Overeenkomst (ongeacht de reden van beëindiging) is DigiReceptie gerechtigd alle Gebruikersgegevens te verwijderen. Afnemer is zelf verantwoordelijk om Gebruikersgegevens vóór het einde van de Overeenkomst veilig te stellen teneinde verlies of verminking te voorkomen.
 19. Aansprakelijkheid
  1. De aansprakelijkheid van DigiReceptie voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins, is per gebeurtenis (waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat Afnemer op grond van de Overeenkomst aan DigiReceptie heeft betaald.
  2. Indien voor de Overeenkomst een periodieke vergoeding verschuldigd is, geldt in afwijking van artikel 20.1 dat de aansprakelijkheid van DigiReceptie beperkt is tot de bedragen (exclusief btw) die Afnemer gedurende 3 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade aan DigiReceptie heeft betaald.
  3. DigiReceptie is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, verminking of verlies van data, gederfde winst, verminderde goodwill, gemiste besparingen en schade die is ontstaan als gevolg van bedrijfsstagnatie.
  4. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de selectie en de toepassing van Apparatuur, de Applicatie en het Online Portaal binnen zijn organisatie. DigiReceptie is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onoordeelkundige gebruik van Apparatuur, de Applicatie en het Online Portaal.
  5. Enige in de Overeenkomst opgenomen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van DigiReceptie.
  6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Afnemer de schade uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk bij DigiReceptie meldt.
 20. Overmacht
  1. DigiReceptie kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien de nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. DigiReceptie is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.
  2. Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, terrorisme, mobilisatie, oorlog, in- en uitvoerbelemmeringen, stakingen, stagnatie in toelevering, brand, overstromingen, natuurgeweld en het geval waarin DigiReceptie door zijn toeleveranciers, ongeacht de reden, niet tot nakoming in staat wordt gesteld.
  3. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen. De Diensten die door DigiReceptie zijn geleverd voordat de overmachtssituatie zich voordeed, worden in dat geval naar verhouding afgerekend.
 21. Vertrouwelijke informatie
  1. Partijen zullen vertrouwelijke informatie van de andere Partij strikt geheimhouden en slechts gebruiken voor zover noodzakelijk bij de uitvoering van de Overeenkomst.
  2. De ontvangende Partij zorgt dat vertrouwelijke informatie hetzelfde niveau van bescherming tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik krijgt als diens eigen vertrouwelijke informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming.
  3. Met vertrouwelijke informatie wordt alle informatie bedoeld die als zodanig is gemarkeerd, of waarvan de ontvangende Partij redelijkerwijs moet begrijpen dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld is.
  4. Partijen leggen de in dit artikel bedoelde verplichtingen ook op aan werknemers en eventueel aan ingeschakelde derden aan wie de vertrouwelijke informatie wordt verstrekt.
 22. Privacy en gegevensbescherming
  1. Bij het gebruik van de Applicatie en/of het Online Portaal worden door DigiReceptie ten behoeve van Afnemer persoonsgegevens verwerkt. Voor deze gegevensverwerking gelden de afspraken zoals neergelegd in de Bijlage.
 23. Duur en beëindiging
  1. De duur van de Overeenkomst wordt vermeld in de offerte en/of tijdens de bestelprocedure via de Online Shop.
  2. Als de duur niet uitdrukkelijk wordt vermeld, dan wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimumtermijn van 12 maanden, tenzij de Overeenkomst eindigt door het volbrengen van een vooraf vastgestelde taak.
  3. Als de Overeenkomst een duurovereenkomst is, kan deze tegen het einde van de looptijd door beide Partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Bij het uitblijven van een dergelijke opzegging wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd.
  4. DigiReceptie kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opschorten of opzeggen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, indien Afnemer een wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst schendt.
  5. Beide Partijen hebben het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te schorten of op te zeggen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, indien (1) Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard dan wel het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd, (2) aan Afnemer surseance van betaling wordt verleend, of (3) Afnemer in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 24. Prijswijziging
  1. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, mag DigiReceptie de overeengekomen prijzen en tarieven eens per kalenderjaar verhogen met een percentage van maximaal 5 procent.
  2. In de gevallen zoals beschreven in artikel 25.1, heeft Afnemer niet het recht om de Overeenkomst op te zeggen. Voor alle andere prijs- en tariefwijzigingen geldt de procedure zoals beschreven in artikel 26.
 25. Wijziging van de Overeenkomst
  1. DigiReceptie kan deze Leveringsvoorwaarden op ieder moment wijzigen of aanvullen en zal Afnemer hierover ten minste 1 maand vóór de wijziging of aanvulling per e-mail informeren. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zullen nooit een individuele afspraak tussen Partijen uit de Overeenkomst opzij zetten.
  2. Als Afnemer de wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Afnemer binnen 14 dagen na bekendmaking de Overeenkomst opzeggen tegen de datum waarop de wijziging of aanvulling in werking treedt.
  3. Het voorgaande geldt niet voor wijzigingen van ondergeschikt belang of wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege nieuwe of veranderde wetgeving. Dergelijke wijzigingen mogen door DigiReceptie op ieder moment worden doorgevoerd zonder voorafgaande aankondiging bij Afnemer.
 26. Rechts- en forumkeuze
  1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waar DigiReceptie gevestigd is.
 27. Overige bepalingen
  1. DigiReceptie is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die DigiReceptie of de bedrijfsactiviteiten van DigiReceptie overneemt.
  2. Indien een bepaling in Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  3. De door DigiReceptie opgeslagen logs en communicatie worden geacht juist te zijn, tenzij Afnemer tegenbewijs levert dienaangaande.

Bijlage | Verwerken van persoonsgegevens

 1. Algemeen
  1. De begrippen in deze Bijlage die worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) hebben de betekenis die in de AVG is toegekend.
  2. Bij het uitvoeren van de Overeenkomst treedt DigiReceptie op als verwerker en Afnemer als verwerkingsverantwoordelijke.
 2. Doeleinden van de verwerking
  1. DigiReceptie verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Afnemer persoonsgegevens te verwerken van Eindgebruikers.
  2. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst. De (soorten) persoonsgegevens die worden verwerkt zijn afhankelijk van de configuratie van de Applicatie en kunnen via het Online Portaal worden ingezien.
  3. DigiReceptie heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. DigiReceptie neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.
  4. De in opdracht van Afnemer te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Afnemer en/of de betreffende betrokkenen.
 3. Verdeling van verantwoordelijkheid
  1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving. De toegestane verwerkingen zullen door DigiReceptie worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde omgeving.
  2. DigiReceptie is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Afnemer en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Afnemer.
  3. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Afnemer, verwerkingen voor doeleinden die niet door Afnemer aan DigiReceptie zijn gemeld, verwerkingen door derden of voor andere doeleinden, is DigiReceptie niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust bij Afnemer.
  4. Afnemer staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden. Tevens staat Afnemer ervoor in dat er telkens een wettelijke grondslag is, zoals bedoeld in de AVG, voor de verwerking van persoonsgegevens door DigiReceptie in opdracht van Afnemer. Afnemer vrijwaart DigiReceptie voor alle eventuele claims en/of boetes van toezichthouders die verband houden met een schending van de voornoemde verplichtingen.
 4. Verplichtingen van DigiReceptie
  1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen, zal DigiReceptie zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de AVG worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door DigiReceptie vanuit diens rol.
  2. DigiReceptie zal Afnemer de redelijkerwijs mogelijke medewerking verlenen die in het kader van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, ook wel aangeduid als data protection impact assessment (DPIA), of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder noodzakelijk mocht zijn.
  3. De verplichtingen van DigiReceptie die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van DigiReceptie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
 5. Doorgifte van persoonsgegevens
  1. DigiReceptie verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Afnemer geeft DigiReceptie daarnaast toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de EER, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
  2. DigiReceptie zal Afnemer, op diens eerste verzoek daartoe, melden naar welk land of welke landen de persoonsgegevens worden doorgegeven.
 6. Inschakelen van subverwerkers
  1. Afnemer verleent DigiReceptie hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens derden (subverwerkers) in te schakelen.
  2. Als DigiReceptie voornemend is een nieuwe subverwerker in te schakelen, zal DigiReceptie de Afnemer daarover vooraf informeren. Afnemer kan binnen 14 dagen schriftelijk bezwaar maken tegen het inschakelen van de betreffende subverwerker. Indien Afnemer bezwaar maakt, is DigiReceptie mogelijk niet in staat om de Diensten te (blijven) leveren.
  3. Indien Afnemer bezwaar maakt tegen het inschakelen van een nieuwe subverwerker, zullen Partijen in overleg treden om tot een oplossing te komen. Indien er binnen 30 dagen na aankondiging van de nieuwe subverwerker door DigiReceptie nog geen oplossing is gevonden, heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst op te zeggen en heeft DigiReceptie de mogelijkheid om de subverwerker alsnog in te schakelen.
  4. DigiReceptie zorgt ervoor dat subverwerkers schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Afnemer en DigiReceptie overeengekomen in deze Bijlage. DigiReceptie staat in voor een correcte naleving van de plichten door deze subverwerkers en is bij fouten zelf jegens Afnemer aansprakelijk voor alle schade alsof hij zelf de fout(en) heeft begaan.
 7. Beveiliging
  1. DigiReceptie zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens). DigiReceptie heeft hiertoe in ieder geval de op de Website vermelde beveiligingsmaatregelen genomen.
  2. DigiReceptie zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, redelijk is.
  3. Afnemer stelt enkel persoonsgegevens aan DigiReceptie ter beschikking voor verwerking, indien hij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Afnemer is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.
 8. Inbreuk in verband met persoonsgegevens
  1. In het geval van inbreuk in verband met persoonsgegevens, zal DigiReceptie zich naar beste kunnen inspannen om Afnemer daarover onverwijld, maar uiterlijk binnen 36 uur, te informeren naar aanleiding waarvan Afnemer beoordeelt of hij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. DigiReceptie spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
  2. Onder een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
  3. Afnemer zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal DigiReceptie meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.
  4. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
   1. wat de (vermeende) oorzaak is;
   2. wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
   3. wat de (voorgestelde) oplossing is;
   4. contactgegevens voor de opvolging van de melding;
   5. wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf en/of de toezichthouder);
   6. wat de reeds genomen maatregelen zijn.
 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen
  1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan DigiReceptie, zal DigiReceptie het verzoek doorsturen aan Afnemer. DigiReceptie mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
  2. DigiReceptie zal Afnemer de redelijkerwijs mogelijke, noodzakelijke medewerking verlenen bij het afhandelen van het verzoek. Indien blijkt dat de Afnemer hulp nodig heeft van DigiReceptie voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, dan kan DigiReceptie hiervoor kosten in rekening brengen.
 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
  1. Op alle persoonsgegevens die DigiReceptie van Afnemer ontvangt of zelf verzamelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. DigiReceptie zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
   1. voor zover Afnemer uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen;
   2. indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst; of
   3. indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.
 11. Audit
  1. Afnemer heeft het recht een audit uit te voeren of laten voeren door een deskundige onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van naleving van deze Bijlage en alles wat daar direct verband mee houdt.
  2. Deze audit vindt uitsluitend plaats nadat Afnemer de bij DigiReceptie aanwezige soortgelijke relevante auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Afnemer geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij DigiReceptie aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door DigiReceptie.
  3. De door Afnemer geïnitieerde audit vindt niet eerder dan vier weken na voorgaande aankondiging en maximaal eens per kalenderjaar plaats.
  4. DigiReceptie zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie en zijn medewerkers zo tijdig mogelijk (in ieder geval binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van 14  dagen redelijk is) ter beschikking stellen voor de audit.
  5. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in overleg worden beoordeeld. Naar aanleiding daarvan zullen wijzigingen al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
  6. Alle kosten van de audit, ook de door DigiReceptie gemaakte kosten, komen voor rekening van Afnemer, tenzij bij de audit een wezenlijke tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Bijlage door DigiReceptie wordt geconstateerd. In dat geval dragen beide Partijen hun eigen kosten, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren derde altijd door Afnemer worden gedragen.
 12. Duur en beëindiging
  1. Deze Bijlage geldt voor de volledige looptijd van de Overeenkomst en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking tussen Partijen.
  2. Na beëindiging van de Overeenkomst zal DigiReceptie de van Afnemer ontvangen persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen (rekening houdend met artikel 18 van het algemene deel van de Leveringsvoorwaarden), tenzij Partijen anders overeenkomen of enige wettelijke verplichting zich hiertegen verzet.

Typ uw gewenste zoekwoord in en duw op Enter om te zoeken